Хууль, журам

Гомдол,заргыг хүлээн авч шийдвэрлэх журам